درباره بنان صابری

بنان صابری با سابقه ای نزدیک به دو دهه در زمینه فروش و آموزش فروش، موفق شده است که به بسیاری از کسب و کار ها کمک کند تا با فروش قابل توجه ای دست پیدا کند و دارای تیم فروش یک دست و با دانشی شوند.